• Judith de Roos

  Ik ben Dianne Maas, (1984) en woon in Nuland. Samen met Roy heb ik drie kinderen. Als ouder van twee korfballende dochters (Sanne en Evi) ben ik bij Be Quick betrokken.

  Ik vind het heel goed dat de club serieus omgaat met de veiligheid van alle leden. Ik ben leerkracht basisonderwijs, ook daar draag je zorg voor een veilig klimaat. Door NOC*NSF ben ik opgeleid en word ik ondersteund in de taak vertrouwenscontactpersoon. (VCP).

  Mocht je een afspraak willen maken of iets willen overleggen dan ben ik te bereiken via: vertrouwenscontactpersoon@be-quick.nl. Je kunt me ook bellen of een appje sturen: 06-23834157. Na een korte kennismaking en uitleg over wat mijn rol als  vertrouwenscontactpersoon is en wat ik mogelijk voor iemand kan betekenen, kun je je verhaal doen. We kijken daarna samen wat de te nemen stappen zijn. Ook kan ik je doorverwijzen naar een ander persoon binnen Be Quick of een extern persoon (bijv. KNKV), mocht dat fijner voelen. Samen zoeken we naar een passende weg.

  Onderaan deze pagina staan een aantal opties ook al genoemd.

 • Dianne Maas
 • Vertrouwenspersoon

  Beste leden, ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,

  Als korfbalvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van Be Quick een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor korfbalvereniging Be Quick is Dianne Maas. Zij is bereikbaar via het volgende mailadres: vertrouwenscontactpersoon@be-quick.nl of vcp@be-quick.nl. Je informatie wordt enkel door haar gelezen en vertrouwelijk behandeld.Ze neemt vervolgens contact met je op.

  Voor wie is de vertrouwenspersoon?
  Iedereen die verbonden is aan korfbalvereniging Be Quick, dus leden, ouders, trainers, coaches ed.. kan contact opnemen met de VCP.
  Wanneer of waarom ga je naar een vertrouwenscontactpersoon?

  Je gaat naar de VCP als je last ervaart of zorgen maakt over ongewenst gedrag van personen die ook verbonden aan korfbalvereniging Be-Quick. Dit kan bijvoorbeeld een trainer, coach of een andere speelster zijn.

  Onder ongewenst gedrag wordt bijvoorbeeld verstaan:

  • Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
  • Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
  • Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

  Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor je doen?
  De VCP handelt alleen na een verzoek van een lid van Be Quick en alleen als degene daarvoor toestemming geeft. Je bepaalt als melder met de VCP waar (de locatie) het gesprek met de VCP plaatsvindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken liefst niet op het Duintje plaatsvinden. Voor alles wat de VCP doet is (schriftelijke) toestemming van de melder nodig. Indien de betreffende melder deze toestemming niet geeft dan stop de VCP. Als je gemeld hebt en later toch geen actie wil ondernemen, dat kan en de VCP respecteert dat.

  De VCP verzorgt ten alle tijde de vertrouwelijkheid en neemt geheimhouding in acht. De VCP mag er met niemand ander over praten. Dat mag alleen als de melder hiervoor toestemming geeft.

  Taken

  1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
  2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te nemen stappen.
  3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
  4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn om contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie. Wanneer het kind om zwaarwegende redenen niet wil dat er contact opgenomen wordt met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van het kind dan zal de VCP contact opnemen met de huisarts van het kind. Soms is dit zonder toestemming van het kind. De VCP vertelt dit wel aan het kind.
  5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt geanonimiseerd(zonder vermelding van naam, adres, telefoon en email) een overzicht bijgehouden van de aard en omvang van meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien. Dit is voor Be Quick belangrijk om eventueel het beleid aan te kunnen scherpen. Be Quick wil een veilig sportklimaat binnen haar club.
  6. Consultatie(navraag) in geval van geruchten, klachten en/of wanneer er vragen zijn of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
  7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

  Geheimhoudingsplicht
  Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijke) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht.

  De VCP zal in deze situaties, met een georganiseerd overleg, de problematiek anoniem(zonder namen) bespreken om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

  Werkwijze
  De VCP streeft naar het vinden van oplossingen voor het probleem waar de melder mee komt. De VCP blijft neutraal en objectief (dat wil zeggen oordeelt niet) in het benaderen van het probleem en personen. Het doel van de VCP is aansluiten bij de beleefwereld van de melder en niet om aan waarheidsvinding te doen. De VCP is geen rechter.

  Het vinden van oplossingen kan plaats vinden door onder andere bemiddeling of advisering. Advisering houdt in dat er middels individuele gesprekken met de melder onderzocht wordt welke stappen hij/zij het beste kan nemen. Bij bemiddeling worden gesprekken met zowel de melder als de beschuldigde aangegaan onder leiding van de VCP. Dit kan enkel gebeuren wanneer niet alleen de melder hiermee instemt maar ook de beschuldigde. Als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de VCP contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken met beide betrokkenen onder leiding van de VCP. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de VCP en de beschuldigde.

  Afleggen van verantwoording
  De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur van Be Quick. De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de VCP één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.
  Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.

  De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van Be Quick is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Tevens heeft de KNKV twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Voor meer informatie: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/vertrouwenspunt-knkv/